EN DE CH
Huifeng He Chang 2007-2017 shu pu'er
Gengyun Zhongyue 2006 shu pu'er
Menghai Zhi Xing (shu) shu pu'er

Mengsong Shu 2015 shu pu'er
Lu'an Hei Cha  
Fu Zhuan Jin Hua golden flower

Vintage Fu Zhuan 1991  
Liubao Hei Cha  

Thirsty for tea knowledge?

Our latest YouTube video:

GONGFU CHA Q&A: Tea Expert Shares Tips to Get the Best Gongfu Cha Experience.

You asked, we answered! Gabriele looks at viewer questions about the nitty-gritty of gongfu brewing.

    GONGFU CHA Q&A: Tea Expert Shares Tips to Get the Best Gongfu Cha Experience